ROSI写真No237548PROSI写真

ROSI写真No237548PROSI写真

或土瓜根宣气通燥;或猪胆汁清热润燥,皆可为引导法,择而用之可也。经曰:因于湿首如裹是也。

见证如此错杂,故为难治。吴茱萸汤挟木力以益火势,则土得温而水寒却矣。

若自利不渴,则为里有寒,属阴也。 然无濈濈然之汗出,与小便数、大便□燥实等证,则不可骤然攻之,宜先与小承气汤一升试之,若腹中转失秽气,则知肠中燥屎已□,以药少未能遽下,所转下者,但屎之气耳!可更服一升促之,自可下也。

迅下则水虽去,而燥者仍存,恐医以下后之利为虚,故复指曰潮热者实也,是可再下者也。 吴人驹曰:除者,去也;中者,中气也,乃中气除去,欲引外食以自救也。

程应旄曰:阳明以下行为顺,逆则上行,故中寒则有头痛证,中风则有头眩证。若谵语,则胃家实,与厥阴无与,乃肠中有燥屎不得下也。

张璐曰:强责少阴汗,而动其血,势必逆行而上出阳窍,以发汗皆阳药故也。阳明病,本应自汗出,医误以为风邪,更重发汗,病已差,尚微烦不了了者,此大便必□故也。

Leave a Reply