Vol418气质女神Lavinia肉肉私房主题性感内衣秀完美身材诱惑写真48PLavinia爱蜜社

Vol418气质女神Lavinia肉肉私房主题性感内衣秀完美身材诱惑写真48PLavinia爱蜜社

其于经旨,君相之义均失之矣。在章门下五寸三分。

凡大下后六七日,不大便,烦不解,腹痛而满,此有燥屎。 若唇或青或肝中风,但踞坐,不得低头,若绕两目连额上色微有青,唇色青,面黄可治,急灸肝俞百壮。

然自汗之症,又有表里之别,虚实之异。若肉薄之处不灸,亦得大禁水入也。

微者赤斑,五死一生。刺入三分,留三呼,灸三壮。

刺入五分,灸三壮。环口黧黑,柔汗发黄者,此脾绝也。

寒热之热,寒已而热,相继而发。刺入三分,留七呼,灸三壮。

Leave a Reply