No752小杨幂馨怡首套写真套图69P馨怡秀人网

No752小杨幂馨怡首套写真套图69P馨怡秀人网

 四日太阴以腹满而吐,食不下,自利益甚,时腹自痛。 卫气之所发,必开其腠理,邪气之所合,则其府也。

阴之与阳,异名同类,上下相会,经络之相贯,如环无端,或于阴,或于阳,上下左右,无有恒常。寒邪伤卫则血气凝滞,故皮肤为痛。

坤为地,属土,纯阴也。哭者以其心悲,心悲以其神慈,神慈则志悲,志悲所以泣出。

其皮薄,其肉柔,故邪中于此,则伤其阴经。至于惊骇,虚实亦然,如少阴所至为惊骇,君火盛也;若委和之纪,其发惊骇;阳明之复,亦为惊骇,此又以木衰金胜,肝胆受伤,火无生气,阳虚所致,当知也。

 按此必误学人,不可为训。李时珍《本草纲目》谓乌、附、天雄皆是补下焦命门阳虚之药,以其皆同种而异名,同具辛、热气味而有毒,须制熟始可用,确为治下焦阳虚的要药。

不用,不能举动也。周痹之在身也,上下移徙随脉,其上下左右相应,间不容空,此痛在血脉之中,邪将在分肉之间乎?

Leave a Reply