NO585上海模特凯竹BuiBui46P凯竹秀人网

NO585上海模特凯竹BuiBui46P凯竹秀人网

损伤之病,亦以众矣。淋家不可发汗,发汗则津液内亡,客热更增。

 其人定无外感足征,多困倦无神,或忿嚏不休,或畏寒,或两脚冷,法宜扶阳,如麻黄附子细辛汤、姜桂汤、阳旦汤之类。不得概谓皆由外致也。

 是不治邪而实以治邪,未治风而实以祛风。一治两乳红肿发热。

水胀之源,皆本于斯。 学者于此数证,先告以服药后,吐亦无妨,切不可妄行温中降逆止呕之法,务要果真胃寒发吐,方可温中。

按耳病肿痛一证,有因肝胆风火而致者,有忿怒捭二而致者,有肾阳虚而阴气上攻者,有肾水衰而火邪上攻者。胸中乃肺地面,气欲出而不出,咳嗽斯作矣。

衄血亡血家,不可发汗,以其血液虚也。法宜行水为桂苓术甘汤,泽泻散之类。

Leave a Reply