8884k视频

8884k视频

 印堂∶青主初患惊泻,红主大惊夜啼,黑主客忤。吐痰不止,脾肺气虚,不能摄涎也。

煎六味丸料与之一服,如脱,乃昼服独参姜附汤,夜服六味丸料,脉渐有根,诸症渐退。若下唇内有疮,此虫在下蚀肛门。

用化痰药,反抽搐恶寒,吐痰喘嗽,腹痛少食,用抱龙丸,大便似痢,寒热往来,殊类风症。若五六日不除,邪入于经络,传变多端,不可枚举。

用六君子、姜、桂、升麻、柴胡一剂得安。先用抱龙丸祛风化痰,次用六君透关射指形∶主惊风,痰热聚于胸膈,乃脾肺亏损,痰邪乘聚,先用牛黄清心丸清脾肺、化痰涎,次用六君子汤加桔梗、山药,补脾土,益肺金。

后不守戒,仍作,用大黄等药,前症益甚,更滞颐弄舌手足冷。 一小儿自汗恶风,用补中益气汤加炒浮麦而止。

肺虚则宜补脾,先用异功散加桔梗、钩藤钩一剂,痰喘顿定;乃去桔梗,加半夏、当归,再剂惊搐亦去,又加酸枣仁治之而安。黄连法临月用黄连细切为末,绵裹百沸,汤拭口。

Leave a Reply